Obsługa Klienta
to nasz priorytet


Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. W razie potrzeby zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Najczęściej zadawane pytania


Cennik i umowa sprzedaży rezerwowej

Cennik prowadzonej przez nas sprzedaży rezerwowej znajdziesz pod tym linkiem: Solare – Cennik sprzedaży rezerwowej 2023-2025

 

Wzory Rezerwowej umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji oraz Rezerwowej umowy sprzedaży energii elektrycznej znajdziesz pod tym linkiem: Oferta sprzedaży rezerwowej – wzory umów

 

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej:

 

Zbior-praw-konsumenta-energii-elektrycznej

Mój prąd 5.0 2023 – wysokość dofinansowania

Kwota dofinansowania mikroinstalacji PV wynosi
– same panele fotowoltaiczne – do 6 tys. zł (1 i 2 grupa Wnioskodawców),
– panele fotowoltaiczne plus komponenty – do 7 tys. zł (1 i 2 grupa Wnioskodawców), do 3 tyś. zł (grupa 3 Wnioskodawców)
– panele fotowoltaiczne plus magazyn energii – do 16 tys. zł,

Mój prąd 5.0 2023 – Na co można dostać dotację?

W 2023 roku dotację Mój Prąd można otrzymać na:

– Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW. Trzeba jednak pamiętać, że moc systemu musi być dostosowana do zapotrzebowania energetycznego w taki sposób, by roczna ilość wyprodukowanej i oddanej do sieci energii nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii pobranej w tym samym okresie rozliczeniowym.

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wymienionej wyżej instalacji i systemów muszą być zamontowane jako nowe i nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

Mój prąd 5.0 2023 – Dla kogo?

W 2023 roku o dotację Mój Prąd mogą ubiegać się trzy grupy inwestorów:

Grupa I
Wnioskodawcyrozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

Grupa II
Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

Grupa III
Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.01.2020 r.;
b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Jak jest rozliczana należność za wyprodukowaną energię, jeśli również kupuję od was energię elektryczną?

W tym przypadku, wysyłając Ci fakturę do akceptacji, poinformujemy Cię również, że możesz pomniejszyć kolejną fakturę/faktury za energię elektryczną, o kwotę jaką powinieneś otrzymać za wyprodukowaną energię.

Kiedy otrzymam należność za wyprodukowaną energię?

Należność za odkup energii będzie rozliczona w ciągu 30 dni, licząc od dnia Twojej akceptacji faktury.

Kiedy otrzymam fakturę za wyprodukowaną energię?

W ciągu 14 dni, od daty wystawienia faktury, prześlemy ją do Twojej akceptacji, na adres e-mail wskazany na umowie.
Za zatwierdzenie faktury uznawana jest Twoja odpowiedź na e-mail z fakturą, wysłana na adres faktury@solare.pl. Jeśli, w ciągu 3 dni, nie prześlesz nam swoich zastrzeżeń lub sprzeciwu co do otrzymanej faktury to uznamy, że jest ona przez Ciebie zaakceptowana.

Jak często następuje rozliczenie wyprodukowanej energii?

Rozliczenia są wykonywane za okres 6 miesięcy (równych półroczom kalendarzowym), na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD.

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.01.2023 r.

Nasz cennik standardowy dla klientów biznesowych obowiązujący od 01.01.2023 r. znajdziesz pod poniższym linkiem:

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.01.2023 r.

Wniosek o zwrot nadpłaty

 1. Jeżeli Twoja nadpłata powstała w związku z zamrożeniem cen energii – pobierz poniższy wniosek:
  Wniosek o zwrot nadpłaty, dla odbiorców uprawnionych


 2. Jeżeli Twoja nadpłata nie powstała w związku z zamrożeniem cen energii – pobierz poniższy wniosek:
  Wniosek o zwrot nadpłaty
 3. Jeżeli na Twoim koncie widnieje nadpłata wynikająca zarówno z zamrożenia cen energii, jak i innych powodów, prosimy o złożenie obu wniosków. We wniosku dla odbiorców uprawnionych wpisz kwotę wynikającą z zamrożeń cen energii, we wniosku ogólnym wpisz kwotę nadpłaty niewynikającej z zamrożenia cen energii.

 

Oświadczenie w sprawie zwiększenia limitu „zamrożenia” cen energii

Pod poniższym linkiem znajdziesz wzór oświadczenia dla gospodarstw rolnych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

 • w oświadczeniu należy podać numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję (najczęściej jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta),
 • do oświadczenia należy dołączyć kopię decyzji. 

Oświadczenie możesz złożyć:

 • w postaci papierowej, wysyłając na adres: al. Dębowa, 53-121 Wrocław → w tej sytuacji rekomendujemy wysyłkę oświadczenia listem poleconym, dzięki czemu otrzymasz dowód nadania oświadczenia, który ułatwi weryfikację datę złożenia oświadczenia;
 • lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: bok@solare.pl.

Skany oraz zdjęcia podpisanych dokumentów nie będą przyjmowane.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA:

___________________________________
Jeżeli szukasz informacji o limitach cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców oraz „sektora jednostek samorządu terytorialnego”, wzoru oświadczenia dla przedsiębiorców lub szczegółów ustawy, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi komunikatami.

 

Ile będzie wynosiła cena energii po jej „zamrożeniu” w 2023 roku?

 Ceny te będą zależały od tego, u jakiego sprzedawcy jest podpisana Twoja umowa – taryfowanego, czy u sprzedawcy, który nie ma obowiązku stosowania taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Solare Energy nie stosuje taryfy, więc cena energii elektrycznej zakupowanej od Solare Energy zostanie określona na podstawie obliczeń dokonanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i podana do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 

 

___________________________________
Jeżeli szukasz informacji o limitach cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców oraz „sektora jednostek samorządu terytorialnego”, wzoru oświadczenia dla przedsiębiorców lub szczegółów ustawy, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi komunikatami.

Jakie dokumenty, kiedy i gdzie należy przedstawić, aby uzyskać wyższy limit w ramach „zamrożenia” cen?

Dokumenty można składać od dnia wejścia w życie ustawy do 30 czerwca 2023 roku.

Należy złożyć:

 1. odpowiednie oświadczenie do Solare Energy (oraz do dystrybutora, jeżeli umowa z Solare Energy jest zawarta jedynie na sprzedaż energii); w oświadczeniu musi być zawarta odpowiednia klauzula o składaniu fałszywych zeznań;
 2. w przypadku limitu przewidzianego dla rolników:
  • w oświadczeniu należy podać numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
  • nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję (najczęściej jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta),
  • do oświadczenia należy dołączyć kopię decyzji. 

Oświadczenie można składać od dnia wejścia w życie ustawy:

 • w postaci papierowej, wysyłając na adres: al. Dębowa 21/3, 53-121 Wrocław – w tej sytuacji rekomendujemy wysyłkę oświadczenia listem poleconym, dzięki czemu otrzymasz dowód nadania oświadczenia, który ułatwi weryfikację datę złożenia oświadczenia;
 • lub elektronicznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

___________________________________
Jeżeli szukasz informacji o limitach cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców oraz „sektora jednostek samorządu terytorialnego”, wzoru oświadczenia dla przedsiębiorców lub szczegółów ustawy, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi komunikatami.

Prowadzę gospodarstwo rolne. Gdzie mogę sprawdzić swoje zużycie prądu? Czy ja się kwalifikuję do „zamrożenia” ceny?

Zużycie prądu znajdziesz na swoich fakturach rozliczeniowych, w tabeli w kolumnie: „ilość” przy pozycji „energia elektryczna całodobowa”. Na podstawie okresu ujętego na fakturze można wyliczyć  roczne rzeczywiste zużycie. Dzięki temu można sprawdzić, czy zużycie mieści się w odpowiednim limicie „zamrożonej” energii.

Prosimy pamiętać, że zamrożenie do 3 000 kilowatogodzin dla gospodarstw rolnych.

Nadwyżka względem limitu będzie rozliczana bez „zamrożenia” ceny.

___________________________________
Jeżeli szukasz informacji o limitach cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców oraz „sektora jednostek samorządu terytorialnego”, wzoru oświadczenia dla przedsiębiorców lub szczegółów ustawy, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi komunikatami.

Czy oświadczenie o limicie cen energii jest dla mnie obowiązkowe?

Nie możemy zweryfikować faktu, czy nasi Klienci są odbiorcami uprawnionymi – zgodnie z ustawą, według wiedzy Solare Energy złożenie oświadczenia jest decyzją Klienta objętą odpowiedzialnością karną. 

Jaka data oświadczenia o limicie cen jest brana pod uwagę – wysyłki czy dotarcia oświadczenia do Solare Energy?

Liczona jest data stempla pocztowego widniejąca na oświadczeniu – warunkiem przyjęcia takiego oświadczenia jest jego kompletność i poprawność wypełnienia.   

Czy przesłanie oświadczenia o limicie cen po 30.11.2022 r. będzie rozpatrzone pozytywnie?

Oświadczenie zostanie przyjęte w kolejnym miesiącu, pod warunkiem jego poprawności – zgodnie z postanowieniami ustawy.

Które przedsiębiorstwa oraz podmioty z „sektora jednostek samorządu terytorialnego” korzystają z limitu cen energii?

Ustawa o limicie cen energii szczegółowo określa warunki, które należy spełnić, aby stać się odbiorcą uprawnionym do skorzystania z limitu. Po dokładne informacje prosimy kierować się do organów państwowych, które są odpowiedzialne za warunki prawne oraz wykonawcze przyjętych przepisów prawa. Szczegóły dostępne są w Dzienniku Ustaw oraz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat 

Zgodnie z wiedzą Solare Energy złożoność przyjętych rozwiązań sprawia, że najlepszym dla Państwa rozwiązaniem będzie konsultacja swojej sytuacji z działem prawnym lub księgowym, który zna właściwości prowadzonej działalności gospodarczej. 

Przypominamy również, że istnieje możliwość modyfikacji przez ustawodawcę przyjętych rozwiązań lub wprowadzenia nowych przepisów. 

Przesyłane Solare Energy oświadczenia mogą podlegać weryfikacji jedynie w zakresie ich kompletności co do uzupełnionych pól oświadczenia. W zakresie treści i wskazanych przez Państwa danych nie mogą podlegać weryfikacji lub ocenie z naszej strony.

 

Oświadczenie można składać: 

 • w postaci papierowej, wysyłając na adres: al. Dębowa 21/3, 53-121 Wrocław
 • lub elektronicznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

Instalacja sąsiada o tej samej mocy produkuje więcej, co mogę z tym zrobić?

Jeśli zapewnili Państwo stabilne połączenie internetowe i mamy skonfigurowany monitoring do instalacji, mamy możliwość przeprowadzenia zdalnego i darmowego przeglądu pracy instalacji. Jeśli nie zapewnili Państwo Internetu, musimy zorganizować wyjazd serwisu, który jest odpłatny.

W dzień montażu nie zapewniłem połączenia internetowego dla falownika, co mam zrobić, aby mieć podgląd na instalację w aplikacji na telefonie?

Należy skontaktować się z naszym serwisem, skąd pokierujemy Pana zdalnie przez prosty proces konfiguracji – nie zajmuje to więcej niż 5 minut.

Ile wynosi gwarancja na prace montażowe?

Zgodnie z obecną ofertą gwarancja, którą udzielamy na prace montażowe wynosi 36 miesięcy.

Moja instalacja przestała pracować 3 miesiące temu, nie monitoruję jej pracy, czy zostanie wypłacone mi odszkodowanie z tego tytułu?

Niestety nie, Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o wykrytych wadach bądź usterkach w terminie 3 dni roboczych.

Moja instalacja zakomunikowała błąd, ile mam czekać na naprawę?

Sprzedawca przystąpi do usunięcia błędów w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia.

Czyste Powietrze

Dofinansowanie dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Dofinansowanie dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.
Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Mój Prąd

O dofinansowanie Mój Prąd 4.0 może ubiegać się klient który jest w nowym systemie nett-billing. Prosumenci rozliczający się w dotychczasowym systemie opustów również mogą otrzymać dotację, jednak muszą przejść na nowy system rozliczeń. Zakup i montaż mikroinstalacji 0d 2kW do 10kW służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Wysokość dofinasowania nie więcej niż 4 tysiące zł. bez zakupu i montażu dodatkowych elementów tj. magazyn energii. Wymagane dokumenty: zaświadczenie OSD, oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu płatności, zaświadczenie Nett-billing, faktury VAT potwierdzające zakup instalacji fotowoltaicznej.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Limit ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 000 zł. Prawo do skorzystania z ulgi mają osoby rozliczające się fiskusem na podstawie skali podatkowej, podatku liniowego, płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku

Ile lat moja instalacja będzie się zwracała?

Wszystko zależy od mocy Państwa instalacji oraz średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym / firmie. Mając te informacje jesteśmy w stanie indywidualnie przybliżyć okres zwrotu inwestycji.

Kiedy Operator przyłączy moją mikroinstalacje do sieci?

Operator w ciągu 30 dni od daty przesłania zgłoszenia, zweryfikuje dokumenty i ustali datę wymiany lub przeprogramowania licznika.

Kto jest odpowiedzialny za uruchomienie mojej instalacji po wymianie licznika na dwukierunkowy?

Po montażu inwestor zostaje przeszkolony przez ekipę z zakresu obsługi swojej instalacji. Uruchomienie falownika po wymianie licznika przez zakład energetyczny leży w gestii inwestora. W razie pytań możemy przeprowadzić przez ten proces klienta zdalnie.

Jak dokonać zgłoszenia instalacji do Państwowej Straży Pożarnej?

W celu dokonania zgłoszenia instalacji do PSP, otrzymane z biura dokumenty należy dostarczyć do pobliskiej Straży Pożarnej w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron oraz pozyskać potwierdzenie zgłoszenia.

Czy projekt instalacji PV jest uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Tak, projekty naszych instalacji są uzgadnianie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

OSD wymieniło mi licznik, czy to już wszystko?

Nie, po wymianie licznika należy dopilnować formalności w zakresie swojej umowy sprzedaży energii elektrycznej. Oznacza to, że należy dokonać aktualizacji umowy kompleksowej o źródło wytwórcze jakim jest mikroinstalacja lub poinformować swojego obecnego sprzedawcę prądu o fakcie zainstalowania instalacji PV na danym PPE.

Kiedy mogę uruchomić moją instalację?

Instalacja powinna pozostać wyłączona do momentu wymiany licznika na dwukierunkowy lub przeprogramowania obecnego. Wcześniejsze korzystanie z instalacji PV, może wiązać się z dodatkowymi kosztami na fakturze rozliczeniowej za energię elektryczną.

W jakim czasie moja instalacja pv zostanie zgłoszona do OSD?

Jeżeli w umowie zostało zaznaczone, iż zgłoszenie dokonywane jest przez Solare Energy to zgłoszenie do OSD odbywa się w ciągu 21 dni od płatności końcowej – gotówką lub w przypadku leasingu od podpisania protokołu odbioru.

Czy termin realizacji umowy może ulec zmianie?

Tak, wydłużenie terminu może nastąpić w przypadku: występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających bezpieczny montaż Instalacji Fotowoltaicznej; wystąpienia siły wyższej; wpłaty przez Klienta zaliczki w terminie późniejszym niż wynikający z Umowy; zmiany ustalonego terminu montażu Instalacji Fotowoltaicznej na wniosek Klienta; opóźnień wynikających z działań lub zaniechań podmiotów niezależnych od Sprzedawcy; realizacja Umowy nie będzie możliwa na skutek nieprawdziwych lub niekompletnych informacji zawartych w Załączniku nr 2 – Ustalenia montażowe (audyt PV).

Kiedy zostanę poinformowany o starcie przygotowań do montażu mojej instalacji?

Przed przystąpieniem do montażu na adres mailowy podany w umowie, wpłyną komunikaty zawierające daty dostaw komponentów do realizacji montażu. Następnie nasz koordynator skontaktuje się z Państwem w celu wyznaczenia terminu montażu.

W jakim czasie zostanie zrealizowany montaż mojej instalacji fotowoltaicznej?

Montaż Instalacji Fotowoltaicznej nastąpi w terminie 30 dni od dnia:

1) Zaksięgowania pełnej kwoty zaliczki wpłaconej przez Klienta;

2) poinformowania Sprzedawcy o zawarciu przez Klienta umowy z instytucją finansującą w przedmiocie finansowania Instalacji Fotowoltaicznej (w przypadku gdy Klient nie finansuje Instalacji Fotowoltaicznej ze środków własnych) wraz z przesłaniem Sprzedawcy skanu umowy.

Czym jest nadwyżka energii?

Nadwyżka jest to ilość energii, która nie została wykorzystana w danej godzinie, przez co została wprowadzona do sieci.

Czy Solare Energy montuje liczniki dwukierunkowe?

Zleceniem montażu licznika oraz wykonaniem tego procesu zajmuje się lokalne OSD.

Zakończyła się instalacja mojej mikroinstalacji, jakie są dalsze kroki?

Co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji zgłoś się do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) w celu dopełnienia wszelkich formalności. W kolejnym kroku skontaktuj się z nami w celu zawarcia umowy na odkup.

Czy mogę sprzedać nadwyżkę energii elektrycznej z instalacji OZE?

Tak, prosimy o przesłanie wiadomości na adres bok@solare.pl lub kontakt przez formularz na naszej stronie i wskazanie:

 • źródła wytwórczego,
 • mocy instalacji,
 • terminu uruchomienia/planowanego terminu zawarcia umowy

– w celu przygotowania indywidualnej oferty.

Czym jest mikroinstalacja?

To instalacja wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii (OZE), której łączna moc zainstalowana nie przekracza 50 kW.

Kto i jak często będzie odczytywał licznik po zmianie sprzedawcy?

Ilość odczytów licznika się nie zmieni. Ten sam inkasent będzie pojawiać się w takich samych odstępach czasu.

Czy muszę zmienić licznik, przechodząc do was?

Nie ma takiej potrzeby. Zmiana sprzedawcy nie wymaga zmiany liczników. Prąd będzie przesyłany przy użyciu tych samych kabli, liczniki będą odczytywane w taki sam sposób, jak było to tej pory. Otrzymasz osobną fakturę za energię. Fakturę za usługi dystrybucyjne od dystrybutora.

Co w przypadku awarii instalacji, kto ją naprawi? Jak zgłosić awarię prądu?

W przypadku awarii lub jej podejrzenia dotyczącego instalacji energetycznej, zadzwoń na numer 991 który jest dostępny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Warto pamiętać, że za awarię prądu nigdy nie odpowiada sprzedawca prądu, a jego dystrybutor.

Wzór odstąpienia od umowy.

Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku.

Formularz ze zgodą na uruchomienie polecenia zapłaty.

Wzór wypowiedzenia umowy.

Oświadczenie o zmianie sposobu przesyłania e-faktury.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na e-fakturę / o rezygnacji z e-faktury.

Instrukcja eBOK

W jakim formacie wysyłane są e-faktury?

E-faktury wysyłamy w formie maila z podsumowaniem istotnych informacji z faktury w formacie PDF.

W jakim terminie otrzymam e-fakturę?

E-fakturę otrzymasz na maila tego samego dnia, którego zostanie wystawiona, około godziny 22:00.

Czy po zamówieniu e-faktury będę nadal otrzymywać faktury papierowe?

Nie. Jeżeli zgodzisz się na otrzymywanie e-Faktury, nie będziemy wysyłać Ci faktur w formie papierowej.

Jakie korzyści daje e-faktura?

Z e-fakturą:

 • Wygodnie: nie musisz drukować i przechowywać przybywających dokumentów.
 • Bezpiecznie: e-faktura trafia na Twoje konto e-mail w dniu jej wystawienia, nie ma obaw, że zostanie zagubiona.
 • Oszczędnie: nie musisz czekać, aż rachunek za prąd dotrze do Ciebie pocztą. E-faktura trafia bezpośrednio na Twojego maila. Dzięki temu będziesz mógł łatwiej kontrolować swoje wydatki.
 • Ekologicznie: e-faktura to oszczędność dla środowiska naturalnego. Rezygnujesz z papieru i oszczędzasz energię, która jest potrzebna do jej produkcji.

Czy jest jakaś różnica między e-fakturą a fakturą papierową?

Nie ma różnicy między tymi fakturami. E-faktura jest takim samym dowodem sprzedaży, jak faktura papierowa.

Dlaczego nie otrzymałem faktury wysłanej mailowo?

W pierwszej kolejności, sprawdź w swojej skrzynce e-mail zakładkę SPAM (wiadomości e-śmieci).
Jeśli wiadomość nie trafiła do SPAMu, zweryfikuj poprawność podanego adresu e-mail. Jest to możliwe podczas kontaktu z Biurem Obsługi Klienta – telefonicznie, pod numerem: +48 690 991 991 lub mailowo, na adres: bok@solare.pl

W jaki sposób mogę opłacić e-fakturę?

E-fakturę możesz opłacić w dogodny dla Ciebie sposób, ponieważ zawiera ona takie same informacje jak ta w formie papierowej.

 

Skąd będę wiedzieć, że e-faktura jest wystawiona?

E-fakturę dostaniesz na maila tego samego dnia, w którym ją wystawimy. W wiadomości znajdziesz także kwotę oraz informacje potrzebne do przelewu.

Od kiedy będę dostawać e-fakturę zamiast faktury papierowej?

Po aktywacji usługi, Twoją najbliższą fakturę prześlemy już w formie elektronicznej.

Ile kosztuje uruchomienie e-faktury?

Uruchomienie usługi oraz korzystanie z niej jest bezpłatne.

Kto może skorzystać z usługi e-faktury?

Każdy Klient, który ma zawartą umowę z naszą spółką, po wskazaniu adresu mailowego do wysyłki FV.

Co to jest e-faktura?

E-faktura to faktura w formie elektronicznej. Zawiera ona takie same dane i jest takim samym dowodem sprzedaży, jak faktura papierowa. E-faktura jest bezpłatna i jest dokumentem, który prawnie obowiązuje.

Czy powinienem opłacać dokumenty rozliczeniowe wystawione przed wprowadzeniem Tarczy Antyinflacyjnej?

Tak. Klienci powinni opłacać należności zgodnie z otrzymanymi dokumentami rozliczeniowymi. Obniżka VAT i zwolnienie z akcyzy zostaną uwzględnione na fakturach rozliczeniowych obejmujących okresy, w których ma być obniżony VAT i zniesiona akcyza.

O ile obniżona zostanie akcyza w trakcie obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej?

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. podatek akcyzowy obniżony zostanie z 5,00 do 0,46 zł/ MWh.

O ile obniżony zostanie VAT w trakcie obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej?

Podatek VAT na prąd zostanie obniżony z 23 na 5% na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r

Jak dezaktywować powiadomienia SMS/e-mail?

Zmiana preferencji powiadomień możliwa jest poprzez kontakt mailowy na adres: bok@solare.pl. Jeśli w przyszłości zechcesz przywrócić powiadomienia, wystarczy, że ponownie aktywujesz zgody.

Jak aktywować powiadomienia SMS/e-mail?

Poprzez powiadomienia SMS oraz e-mail przypominamy o:

 • wystawieniu faktury,
 • zbliżającym się terminie płatności,
 • nieuregulowanych płatnościach po terminie.

Swoje preferencje dotyczące powiadomień i ścieżki komunikacji możesz zmienić w każdym momencie na portalu eBOK, Po zalogowaniu, z panelu po lewej stronie wybierz „Lista umów”, następnie „Umowa” i przejdź do podstrony „Wyrażone zgody”. Ustawienia zgód zmienisz poprzez przełączenie przycisku „Tak/Nie”.

Zmiana preferencji powiadomień możliwa jest również poprzez kontakt mailowy na adres: bok@solare.pl.

Dlaczego otrzymałem FV od dwóch sprzedawców za ten sam okres?

Sprawdź, czy obie FV są wystawione za sprzedaż energii elektrycznej, czy może jedna jest za sprzedaż (od nas), a druga za dystrybucję energii:
a. Jeśli jedna jest za sprzedaż (od nas), a druga za dystrybucję energii, to jest to poprawnie,
b. Jeśli obie FV są wystawione za sprzedaż energii elektrycznej, to należy zweryfikować okres umowy – u którego sprzedawcy w tym okresie umowa sprzedaży energii elektrycznej była aktywna.

Dlaczego otrzymuję dwie faktury?

Jedna faktura zawiera opłaty za dystrybucję energii elektrycznej i jest wystawiana przez OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego), druga faktura zawiera opłaty za sprzedaż energii elektrycznej i otrzymują ją Państwo od Solare Energy.

Jaki jest numer konta do przelewu? Na FV są wskazane dwa lub nie ma numeru na białej liście podatników.

Informujemy, że wpłaty należy dokonać na numer konta, który jest na fakturze wytłuszczonym drukiem, ponieważ to jest indywidualny numer Twojego konta w naszym systemie. Tego numeru na białej liście nie ma, ponieważ jest to subkonto do konta wskazanego poniżej w treści wyjaśniającej. Zatem na białej liście widnieje jedynie konto główne.

Co zrobić, gdy umowa już się skończyła, a ja nadal dostaję od was faktury?

Zweryfikuj, za jaki okres została wystawiona FV i do kiedy trwała umowa. Jeżeli fakturowany okres to okres trwania naszej umowy – prawdopodobnie wcześniej nie otrzymałeś rozliczenia za ten czas, lub jest to faktura korygująca dotychczasowe rozliczenie. Jeśli nadal występują niezgodności, zgłoś to do BOK.

Zawarłem cesję umowy na mój dotychczasowy licznik – lokal został przejęty przez kogoś innego, a nadal otrzymuję faktury na swoje dane. Co zrobić?

Faktury na nowego nabywcę będą wystawiane od daty wejścia w życie cesji, czyli terminu na jaki Państwa Operator Systemu Dystrybucyjnego przyjmie zmianę odbiorcy na punkcie poboru. Natomiast dokumenty wystawiane do dnia przyjęcia zgłoszenia cesji będą jeszcze na poprzedniego nabywcę.

Wynika to z konieczności realizacji całego procesu zmiany odbiorcy, który jest czasochłonny i niezależny od nas. O przyjętych datach cesji biuro obsługi Klienta informuje po ich zatwierdzeniu zarówno Państwa jak i drugą stronę umowy cesji.

Dlaczego otrzymałem korekty do FV?

Faktury korygujące są wystawiane zazwyczaj w związku z weryfikacją danych pomiarowych, otrzymanych od Operatora Sieci Dystrybucyjnej, dotyczących ilości pobranej przez Państwa energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, za odczyt układów pomiarowo-rozliczeniowych odpowiada Operator Sieci Dystrybucyjnej. To na podstawie przekazanych przez niego danych, sprzedawca energii elektrycznej wystawia faktury za sprzedaną energię elektryczną.

Zgodnie z Instrukcjami Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, dane przekazywane przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych mogą być korygowane nawet do 15 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wykonywana jest korekta. Oznacza to, że do tego czasu dane pomiarowe, będące podstawą do dokonania rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną mogą zostać zmienione, w związku z czym powstaje konieczność dokonania wstecznych korekt faktur VAT dotyczących zafakturowanych już okresów rozliczeniowych.

Po dokonaniu niniejszej korekty, ilość zafakturowanej sprzedanej energii elektrycznej powinna pokrywać się z ilością energii elektrycznej wynikającą z faktur dystrybucyjnych wystawionych przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Chcielibyśmy podkreślić, że czas korekty danych rozliczeniowych jest całkowicie niezależny od sprzedawcy energii

Mam plan rozliczeniowy rzeczywisty – co to znaczy? Jak często będą FV?

Plan polega na rozliczeniu w oparciu o rzeczywiste zużycie energii elektrycznej. Faktury wystawiamy dopiero po otrzymaniu odczytu od Twojego Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Ile mam dni na opłacenie faktury?

Termin wskazany jest na FV. Termin płatności to 14 dni od daty wystawienia faktury.

Jak zmienić adres, na który wysyłana jest e-faktura? Jak zmienić sposób wysyłki z pocztowego na mailowy lub odwrotnie?

Poprzez zgłoszenie na infolinii lub mailem na bok@solare.pl.

Co w przypadku, gdy zgubiłem/zniszczyłem fakturę?

Informację o fakturze możesz uzyskać telefonicznie lub przez e-mail. Jeżeli chciałbyś ponownie otrzymać fakturę, zgłoś to podczas kontaktu z BOK, a prześlemy duplikat faktury.

Co w przypadku, gdy na moim koncie powstała niedopłata?

Powstałą niedopłatę należy jak najszybciej uregulować, ponieważ od nieterminowych płatności naliczane są odsetki ustawowe.

Jaki jest numer rachunku bankowego i co należy wpisać w tytule przelewu?

Numer Klienta znajdziesz na każdej fakturze za prąd. W tytule przelewu podaj nr faktury, za którą płacisz.

Gdzie znajdę nr Klienta?

Numer Klienta znajduje się na fakturze rozliczeniowej po symbolu /K…. w numerze faktury: FVE-R/K…/…/2021

Dlaczego faktury są czarno-białe?

W trosce o środowisko drukujemy faktury czarno-białe – są one oryginałami.

Czy podpisując umowę z Solare Energy będę płacił 2 rachunki za prąd?

Jeśli skorzystasz z umowy sprzedażowej będziesz otrzymywał/-a dwie faktury: jedną za dystrybucję od OSD oraz drugą za sprzedaż energii od Solare Energy Sp. z o.o. Są to dwie faktury, ale obejmujące inny zakres opłat.

Co to jest cennik standardowy?

Cennik standardowy zawiera ceny ustalone dla każdej z taryf oraz wysokość opłaty handlowej. Cennik ten obowiązuje, jeśli dotychczasowy okres umowy dobiegł końca, a Umowa nie została wypowiedziana. W ten sposób zapewniamy Ci ciągłość dostaw i nie narażamy na sprzedaż rezerwową. Cennik znajdziesz pod adresem: Cennik-standardowy-dla-klientow-Solare-Energy-od-01.01.2023-r..pdf

Jaki mam okres wypowiedzenia umowy?

Okres wypowiedzenia umowy znajduje się w Ogólnych Warunkach Umowy.

Czy na czas zmiany sprzedawcy nie będę mieć odciętego prądu?

Nie. Zmiana sprzedawcy jest bezpieczna i odbywa się bez przerw w dostawie prądu, ponieważ nie wymaga zmiany instalacji oraz licznika.

Czy muszę wypowiadać umowę u dotychczasowego sprzedawcy?

Możesz, ale nie musisz. Jeżeli udzielasz nam pełnomocnictwa, to my w Twoim imieniu wypowiadamy umowę i załatwiamy wszystkie formalności.

Czym różni się sprzedawca od dystrybutora?

Dystrybutor posiada własną sieć dystrybucyjną, czyli kable, transformatory i liczniki mierzące zużycie energii. Sprzedawca jest pośrednikiem, który korzysta z infrastruktury dystrybutora i jest odpowiedzialny za dostawę energii bezpośrednio do końcowego odbiorcy. Ponieważ sprzedaż energii nie podlega ograniczeniom, jej odbiorca może wybrać firmę, od której chce zakupić energię.

Czy instalacja fotowoltaiczna uprawnia do rozwiązania umowy bez naliczenia kary umownej?

Montaż instalacji fotowoltaicznej nie uprawnia do bez kosztowego rozwiązania umowy zawartej na czas określony z wcześniejszym terminem.

Czy mogę odstąpić od umowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możliwość odstąpienia istnieje dla Klienta Indywidualnego, spółek cywilnych i osobowych w terminie 14 dni od daty jej podpisania.

Buduję dom i chcę podłączyć do niego energię, czy mogę podpisać z wami umowę na budowę nowego przyłącza energetycznego?

Możliwe jest zawarcie umowy dla lokalizacji, w której realizowane będzie nowe przyłącze – niemniej jednak usługę przyłączenia realizuje dedykowany OSD (PGE, Tauron, Energa, Enea, Innogy itd.), więc najpierw należy zawrzeć umowę o przyłączenie oraz uzyskać Kartę Danych Technicznych. Z tymi dokumentami Solare Energy będzie mogło realizować umowę.

Czy po zmianie sprzedawcy na was coś się zmieni w moich rachunkach?

Po zmianie sprzedawcy, wystawcą faktury będzie Solare Energy, zatem zmieni się numer rachunku do wpłat oraz spółka prowadząca rozliczenia.

Jak sprawdzić jaką mam grupę taryfową?

Informację o aktualnej grupie taryfowej znajdziesz na umowie z dotychczasowym sprzedawcą lub na ostatniej fakturze.

Czy zajmiecie się załatwieniem formalności w moim imieniu?

Tak. Na podstawie pełnomocnictwa, przeprowadzimy zmianę sprzedawcy w Twoim imieniu – wypowiemy dotychczasową umowę na dostawy energii i dokonamy zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Pełnomocnictwo podpiszesz razem z umową.

Czy zmiana sprzedawcy jest darmowa?

Tak. Zmiana sprzedawcy nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Ile trwa zmiana sprzedawcy?

Minimalny czas zmiany sprzedawcy to 21 dni – jest to termin nieprzekraczalny, gdyż z minimum takim wyprzedzeniem możemy dokonać zgłoszenia Twojej umowy do OSD.

Należy brać jednak pod uwagę czas na podpisanie umowy, weryfikowanie jej i dostarczenie w oryginale do naszej spółki. Dodatkowo uwzględniamy okres wypowiedzenia Twojej dotychczasowej umowy, tak by zmiana sprzedawcy nie wiązała się z żadnymi dodatkowymi dla Ciebie kosztami.

Jakie dokumenty są wymagane do zawarcia umowy na nowe przyłącze?

Wymagane dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny Odbiorcy do korzystania z obiektu, którego dotyczy wniosek (np. akt notarialny),
 • schemat połączenia instalacji/sieci Odbiorcy z siecią OSD (dla wniosków dot. Taryfy A, B, C2x),
 • karta danych technicznych – warunki przyłączeniowe, lub oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej lub potwierdzenie możliwości świadczenia usług dystrybucji i określenie parametrów technicznych
 • umowa o przyłączenie,
 • pozwolenie na budowę – jeśli jest to plac budowy, jeśli nowy budynek,
 • dokument odbioru i zezwolenie na użytkowanie obiektu – jeśli jest to nowy budynek.

Jakie dokumenty są wymagane do zmiany danych, taryfy, cesji? Jakie są terminy nas zobowiązujące – kiedy Klient powinien dać znać o zmianie, tak aby weszła ona zgodnie z wnioskowaną datą?

Przy zmianie danych/cesji wymagane są następujące dokumenty:

 • Protokół zdawczo odbiorczy,
 • Dokument potwierdzający własność lokalu nowego właściciela/odbiorcy,
 • Numer umowy dystrybucyjnej.

W przypadku zmiany adresu PPE, nr budynku, nazwy ulicy – pismo z urzędu gminy/miasta o zmianie nazwy ulicy/nadaniu numerów itd.

Informacje o zmianie danych, a w szczególności cesji, należy przesłać do nas jak najszybciej, ze względu na terminy obowiązujące nas przy zgłaszaniu zmian danych w OSD. Podpisując umowę cesji, czy przekazując dokument zmiany danych należy mieć na uwadze, że zmiana może trwać nawet do dwóch miesięcy – w zależności od OSD i realizacji wniosku (przy złożeniu wniosku o UD na nowe dane, OSD ma 21 dni na przygotowanie UD, a po jej zawarciu dokonujemy zgłoszenia, które również wykonujemy na +21 dni).

Gdzie mogę dokonać zmian w umowie lub ustawieniach konta?

Prześlij zapytanie na bok@solare.pl – w swojej wiadomości zawrzyj elementy umowy, które chcesz zmienić: zmiany zgód, zgłoszenie zmian danych/taryfy/mocy itd.

Jaki jest czas rozpatrywania reklamacji?

Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacji (wpływ pisma/maila, telefon).

Jak możemy Ci dziś pomóc?


Masz więcej pytań?
Wybierz swoją kategorię.

Nasza infolinia z chęcią Ci pomoże:

Możesz też do nas napisać: