Obsługa Klienta
to nasz priorytet


Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. W razie potrzeby zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Montaż PV


Mój prąd 5.0 2023 – wysokość dofinansowania

Kwota dofinansowania mikroinstalacji PV wynosi
– same panele fotowoltaiczne – do 6 tys. zł (1 i 2 grupa Wnioskodawców),
– panele fotowoltaiczne plus komponenty – do 7 tys. zł (1 i 2 grupa Wnioskodawców), do 3 tyś. zł (grupa 3 Wnioskodawców)
– panele fotowoltaiczne plus magazyn energii – do 16 tys. zł,

Mój prąd 5.0 2023 – Na co można dostać dotację?

W 2023 roku dotację Mój Prąd można otrzymać na:

– Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW. Trzeba jednak pamiętać, że moc systemu musi być dostosowana do zapotrzebowania energetycznego w taki sposób, by roczna ilość wyprodukowanej i oddanej do sieci energii nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii pobranej w tym samym okresie rozliczeniowym.

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wymienionej wyżej instalacji i systemów muszą być zamontowane jako nowe i nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

Mój prąd 5.0 2023 – Dla kogo?

W 2023 roku o dotację Mój Prąd mogą ubiegać się trzy grupy inwestorów:

Grupa I
Wnioskodawcyrozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

Grupa II
Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

Grupa III
Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.01.2020 r.;
b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Instalacja sąsiada o tej samej mocy produkuje więcej, co mogę z tym zrobić?

Jeśli zapewnili Państwo stabilne połączenie internetowe i mamy skonfigurowany monitoring do instalacji, mamy możliwość przeprowadzenia zdalnego i darmowego przeglądu pracy instalacji. Jeśli nie zapewnili Państwo Internetu, musimy zorganizować wyjazd serwisu, który jest odpłatny.

W dzień montażu nie zapewniłem połączenia internetowego dla falownika, co mam zrobić, aby mieć podgląd na instalację w aplikacji na telefonie?

Należy skontaktować się z naszym serwisem, skąd pokierujemy Pana zdalnie przez prosty proces konfiguracji – nie zajmuje to więcej niż 5 minut.

Ile wynosi gwarancja na prace montażowe?

Zgodnie z obecną ofertą gwarancja, którą udzielamy na prace montażowe wynosi 36 miesięcy.

Moja instalacja przestała pracować 3 miesiące temu, nie monitoruję jej pracy, czy zostanie wypłacone mi odszkodowanie z tego tytułu?

Niestety nie, Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o wykrytych wadach bądź usterkach w terminie 3 dni roboczych.

Moja instalacja zakomunikowała błąd, ile mam czekać na naprawę?

Sprzedawca przystąpi do usunięcia błędów w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia.

Czyste Powietrze

Dofinansowanie dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Dofinansowanie dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.
Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Mój Prąd

O dofinansowanie Mój Prąd 4.0 może ubiegać się klient który jest w nowym systemie nett-billing. Prosumenci rozliczający się w dotychczasowym systemie opustów również mogą otrzymać dotację, jednak muszą przejść na nowy system rozliczeń. Zakup i montaż mikroinstalacji 0d 2kW do 10kW służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Wysokość dofinasowania nie więcej niż 4 tysiące zł. bez zakupu i montażu dodatkowych elementów tj. magazyn energii. Wymagane dokumenty: zaświadczenie OSD, oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu płatności, zaświadczenie Nett-billing, faktury VAT potwierdzające zakup instalacji fotowoltaicznej.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Limit ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 000 zł. Prawo do skorzystania z ulgi mają osoby rozliczające się fiskusem na podstawie skali podatkowej, podatku liniowego, płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku

Ile lat moja instalacja będzie się zwracała?

Wszystko zależy od mocy Państwa instalacji oraz średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym / firmie. Mając te informacje jesteśmy w stanie indywidualnie przybliżyć okres zwrotu inwestycji.

Kiedy Operator przyłączy moją mikroinstalacje do sieci?

Operator w ciągu 30 dni od daty przesłania zgłoszenia, zweryfikuje dokumenty i ustali datę wymiany lub przeprogramowania licznika.

Kto jest odpowiedzialny za uruchomienie mojej instalacji po wymianie licznika na dwukierunkowy?

Po montażu inwestor zostaje przeszkolony przez ekipę z zakresu obsługi swojej instalacji. Uruchomienie falownika po wymianie licznika przez zakład energetyczny leży w gestii inwestora. W razie pytań możemy przeprowadzić przez ten proces klienta zdalnie.

Jak dokonać zgłoszenia instalacji do Państwowej Straży Pożarnej?

W celu dokonania zgłoszenia instalacji do PSP, otrzymane z biura dokumenty należy dostarczyć do pobliskiej Straży Pożarnej w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron oraz pozyskać potwierdzenie zgłoszenia.

Czy projekt instalacji PV jest uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Tak, projekty naszych instalacji są uzgadnianie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

OSD wymieniło mi licznik, czy to już wszystko?

Nie, po wymianie licznika należy dopilnować formalności w zakresie swojej umowy sprzedaży energii elektrycznej. Oznacza to, że należy dokonać aktualizacji umowy kompleksowej o źródło wytwórcze jakim jest mikroinstalacja lub poinformować swojego obecnego sprzedawcę prądu o fakcie zainstalowania instalacji PV na danym PPE.

Kiedy mogę uruchomić moją instalację?

Instalacja powinna pozostać wyłączona do momentu wymiany licznika na dwukierunkowy lub przeprogramowania obecnego. Wcześniejsze korzystanie z instalacji PV, może wiązać się z dodatkowymi kosztami na fakturze rozliczeniowej za energię elektryczną.

W jakim czasie moja instalacja pv zostanie zgłoszona do OSD?

Jeżeli w umowie zostało zaznaczone, iż zgłoszenie dokonywane jest przez Solare Energy to zgłoszenie do OSD odbywa się w ciągu 21 dni od płatności końcowej – gotówką lub w przypadku leasingu od podpisania protokołu odbioru.

Czy termin realizacji umowy może ulec zmianie?

Tak, wydłużenie terminu może nastąpić w przypadku: występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających bezpieczny montaż Instalacji Fotowoltaicznej; wystąpienia siły wyższej; wpłaty przez Klienta zaliczki w terminie późniejszym niż wynikający z Umowy; zmiany ustalonego terminu montażu Instalacji Fotowoltaicznej na wniosek Klienta; opóźnień wynikających z działań lub zaniechań podmiotów niezależnych od Sprzedawcy; realizacja Umowy nie będzie możliwa na skutek nieprawdziwych lub niekompletnych informacji zawartych w Załączniku nr 2 – Ustalenia montażowe (audyt PV).

Kiedy zostanę poinformowany o starcie przygotowań do montażu mojej instalacji?

Przed przystąpieniem do montażu na adres mailowy podany w umowie, wpłyną komunikaty zawierające daty dostaw komponentów do realizacji montażu. Następnie nasz koordynator skontaktuje się z Państwem w celu wyznaczenia terminu montażu.

W jakim czasie zostanie zrealizowany montaż mojej instalacji fotowoltaicznej?

Montaż Instalacji Fotowoltaicznej nastąpi w terminie 30 dni od dnia:

1) Zaksięgowania pełnej kwoty zaliczki wpłaconej przez Klienta;

2) poinformowania Sprzedawcy o zawarciu przez Klienta umowy z instytucją finansującą w przedmiocie finansowania Instalacji Fotowoltaicznej (w przypadku gdy Klient nie finansuje Instalacji Fotowoltaicznej ze środków własnych) wraz z przesłaniem Sprzedawcy skanu umowy.

Jak możemy Ci dziś pomóc?


Masz więcej pytań?
Wybierz swoją kategorię.

Nasza infolinia z chęcią Ci pomoże:

Możesz też do nas napisać: