Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Spółkę Energia Polska Solare Sp. z o.o.

Niniejszy dokument opisuje, jakie dane osobowe może gromadzić Spółka Energia Polska Solare Sp. z o.o. (dalej jako: Spółka/Administrator), a także przedstawia sposób ich wykorzystania i ochrony wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

1. Administrator Danych.

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: Energia Polska Solare Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Hallera 78/7, 53-325 Wrocław, KRS: 0000506816.

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:

 1. a) podjęcia na Państwa żądanie czynności zmierzających do zawarcia umowy z Energia Polska Solare Sp. z o.o., której przedmiotem będą usługi świadczone przez Energia Polska Solare Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu będą pozyskiwane dodatkowo dane dotyczące zużycia energii lub od OSD lub OSP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. b) zawarcia i wykonywania umowy łączącej Państwa z Energia Polska Solare Sp. z o.o., w tym w celu kontaktowania się w sprawie jej realizacji; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 3. c) udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania zawarte w formularzu kontaktowym na stronie internetowej www.solare.pl, a także obsługi reklamacji oraz zwrotów, które Państwo ewentualnie zgłoszą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony cel: komunikacja z osobą korzystającą z formularza kontaktowego na stronie www.solare.pl oraz obsługa zgłaszanych reklamacji i zwrotów przez klientów),
 4. d) wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi za wady lub skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez klienta będącego konsumentem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi za wady lub skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez klienta będącego konsumentem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 5. e) przechowywanie i archiwizacja: umów, faktur i innych dokumentów rozliczeniowych; prowadzenia, przechowywania i archiwizacji: ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji podatkowej; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 6. f) dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony cel: windykacjanależności, a także prowadzenie postępowań sądowych, polubownych, mediacyjnych oraz egzekucyjnych
 7. g) obsługa klienta w szczególności poprzez jej dostosowanie do potrzeb zgłaszanych przez Państwa do Energia Polska Solare, w celu przekazania odpowiednich informacji o produktach, ofertach, promocjach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); prawnie uzasadniony cel: podniesienie jakości usług),
 8. h) prowadzenia komunikacji marketingowej dotyczącej działalności Energia Polska Solare za wyraźną Państwa zgodą, w szczególności w zakresie: przedstawienia oferty Energia Polska Solare, informacji o produktach, ofertach, promocjach– za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane są przetwarzane).
 9. i) realizacji obecnych/lub przyszłych procesów rekrutacji – na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej przez kandydata, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO.
3. Odbiorcy Danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych, a także podwykonawcy ( tacy jak dostawcy systemów montażowych, montażyści, którzy będą współdziałać przy wykonywaniu Umowy) na podstawie upoważnienia. Ponadto, odbiorcami danych mogą być doradcy prawni, księgowi oraz podatkowi Administratora, jak też przedsiębiorstwa kurierskie i banki.

4. Okres przetwarzania pozyskanych danych:

Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji umowy, nie dłużej niż do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. W przypadku przetwarzania dla celów, o których mowa w punkcie 2, lit h,i, Energia Polska Solare będzie je przechowywać co do zasady do momentu wycofania Państwa zgody, chyba że spełniona zostanie inna przesłanka umożliwiająca ich dalsze przetwarzanie zgodnie z prawem.

5. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje m.in.:

 1. a) prawo do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 2. b) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne dotyczące ochrony danych osobowych;
 3. c) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. Przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Warunki podania danych.

Podanie danych, w zakresie opisanym w :

 1. 1) pkt. 2 lit. a-f jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz znajduje podstawę prawną w przepisach kodeksu pracy;
 2. 2) pkt. 2 lit. h jest dobrowolne, jednak konieczne w przypadku chęci otrzymywania bieżących informacji handlowych lub stosowania marketingu bezpośredniego oferowanych usług związanych ze sprzedażą energii elektrycznej lub gazu;
 3. 3) pkt. 2 lit. i jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym